Ko drugome jamu kopa – sam u nju upada.


ko-drugome-jamu-kopa-sam-u-nju-upada
bosanske poslovicekodrugomejamukopasamnjuupadako drugomedrugome jamujamu kopakopa –– samsam uu njunju upadako drugome jamudrugome jamu kopajamu kopa –kopa – sam– sam usam u njuu nju upadako drugome jamu kopadrugome jamu kopa –jamu kopa – samkopa – sam u– sam u njusam u nju upadako drugome jamu kopa –drugome jamu kopa – samjamu kopa – sam ukopa – sam u nju– sam u nju upada

ko drugom jamu kopa sam u nju pada
ko-drugom-jamu-kopa-sam-u-nju-pada
Svoj svojega nad jamu vodi, ali opet ne de u jamu da ga turi -Hrvatske poslovice
svoj-svojega-nad-jamu-vodi-ali-opet-ne-de-u-jamu-da-ga-turi
Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima. -Turske poslovice
onaj-koji-jede-punim-elucem-sam-sebi-kopa-grob-vlastitim-zubima