Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad.


ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad
Đorđe balaševićkodrvonijerazumioprvopatekondasadionitauradioshvatićekadtaddaneznatahladko drvodrvo nijenije razumiorazumio prvopa tektek ondaonda sadionije ništaništa uradioi shvatićeshvatiće kadkad tadtad dada nene znazna štaje hladko drvo nijedrvo nije razumionije razumio prvopa tek ondatek onda sadionije ništa uradioi shvatiće kadshvatiće kad tadkad tad datad da neda ne znane zna štazna šta ješta je hladko drvo nije razumiodrvo nije razumio prvopa tek onda sadioi shvatiće kad tadshvatiće kad tad dakad tad da netad da ne znada ne zna štane zna šta jezna šta je hladko drvo nije razumio prvoi shvatiće kad tad dashvatiće kad tad da nekad tad da ne znatad da ne zna štada ne zna šta jene zna šta je hlad

Ništavilo, šta bi bilo da te nije? Da odjednom nekud nestaneš iz svega, bi li tek onda bio bez ičega? -Matija Bećković
nitavilo-bi-bilo-da-te-nije-da-odjednom-nekud-nestane-iz-svega-bi-li-tek-onda-bio-bez-iega
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina