Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.


ko-e-svoju-enu-taj-poput-onoga-koji-udara-po-vrei-brana-sve-to-dobro-u-njoj-izlazi-a-to-loe-ostaje
francuske poslovicekotučesvojuženutajpoputonogakojiudarapovrećibranasvetodobronjojizlaziloeostajeko tučetuče svojusvoju ženutaj jeje poputpoput onogaonoga kojikoji udaraudara popo vrećivreći brašnasve štošto jeje dobrodobro uu njojšto jeje lošeko tuče svojutuče svoju ženutaj je poputje poput onogapoput onoga kojionoga koji udarakoji udara poudara po vrećipo vreći brašnasve što ješto je dobroje dobro udobro u njoja što ješto je lošeko tuče svoju ženutaj je poput onogaje poput onoga kojipoput onoga koji udaraonoga koji udara pokoji udara po vrećiudara po vreći brašnasve što je dobrošto je dobro uje dobro u njoja što je lošetaj je poput onoga kojije poput onoga koji udarapoput onoga koji udara poonoga koji udara po vrećikoji udara po vreći brašnasve što je dobro ušto je dobro u njoj

Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu. -Fridrih Niče
dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade