Ko želi pomiriti ljubavnike ne sme štediti suze.


ko-eli-pomiriti-ljubavnike-ne-sme-tediti-suze
nemačka poslovicakoželipomiritiljubavnikenesmeteditisuzeko želiželi pomiritipomiriti ljubavnikeljubavnike nene smesme šteditištediti suzeko želi pomiritiželi pomiriti ljubavnikepomiriti ljubavnike neljubavnike ne smene sme šteditisme štediti suzeko želi pomiriti ljubavnikeželi pomiriti ljubavnike nepomiriti ljubavnike ne smeljubavnike ne sme šteditine sme štediti suzeko želi pomiriti ljubavnike neželi pomiriti ljubavnike ne smepomiriti ljubavnike ne sme šteditiljubavnike ne sme štediti suze

Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita. -Džordž Bernard Šo
cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita
Samo suze u srcu velike boli znaju, ali ne i suze u očima! -Ruske poslovice
samo-suze-u-srcu-velike-boli-znaju-ali-ne-i-suze-u-oima
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Protiv neprijаtnih istinа imа sаmo jedаn lek – trebа se s njimа pomiriti. -Alber Kami
protiv-neprijtnih-istin-im-smo-jedn-lek-treb-se-s-njim-pomiriti
Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)
svaki-mukarac-eli-da-bude-prvi-nekoj-eni-a-nijedan-ne-eli-da-bude-poslednji