Ko god ima toliku moć da te ubedi da veruješ u apsurdno ima i moć da te ubedi u činjenje nepravde.


ko-god-ima-toliku-mo-da-te-ubedi-da-veruje-u-apsurdno-ima-i-mo-da-te-ubedi-u-injenje-nepravde
volterkogodimatolikumoćdateubediverujeapsurdnočinjenjenepravdeko godgod imaima tolikutoliku moćmoć dada tete ubediubedi dada veruješveruješ uu apsurdnoapsurdno imaima ii moćmoć dada tete ubediubedi uu činjenječinjenje nepravdeko god imagod ima tolikuima toliku moćtoliku moć damoć da teda te ubedite ubedi daubedi da veruješda veruješ uveruješ u apsurdnou apsurdno imaapsurdno ima iima i moći moć damoć da teda te ubedite ubedi uubedi u činjenjeu činjenje nepravdeko god ima tolikugod ima toliku moćima toliku moć datoliku moć da temoć da te ubedida te ubedi date ubedi da veruješubedi da veruješ uda veruješ u apsurdnoveruješ u apsurdno imau apsurdno ima iapsurdno ima i moćima i moć dai moć da temoć da te ubedida te ubedi ute ubedi u činjenjeubedi u činjenje nepravdeko god ima toliku moćgod ima toliku moć daima toliku moć da tetoliku moć da te ubedimoć da te ubedi dada te ubedi da veruješte ubedi da veruješ uubedi da veruješ u apsurdnoda veruješ u apsurdno imaveruješ u apsurdno ima iu apsurdno ima i moćapsurdno ima i moć daima i moć da tei moć da te ubedimoć da te ubedi uda te ubedi u činjenjete ubedi u činjenje nepravde

Ako se miče, biologija je. Ako ima miris, hemija je. Ako ima moć, fizika je. E ako ne kontaš, onda je matematika :-D!
ako-se-mie-biologija-ako-ima-miris-hemija-ako-ima-mo-fizika-e-ako-ne-konta-onda-matematika-d
Muzika ima moć da oblikuje karakter. -Aristotel
muzika-ima-mo-da-oblikuje-karakter
Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života. -Aristotel
ono-smo-to-neprekidno-radimo-stoga-mo-kontrole-naeg-delovanja-mo-kontrole-naeg-karaktera-a-mo-kontrole-naeg-karaktera-mo-kontrole-naeg-ivota
Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih. -Baruh Spinoza
ukoliko-duh-shvata-sve-stvari-kao-nune-utoliko-ima-veu-mo-nad-afektima-ili-manje-trpi-od-njih
Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno. -Džejms Madison
gde-god-postoji-interes-i-mo-da-se-uradi-neto-loe-verovatno-e-biti-uinjeno