Ko god se upusti u raspravu navodeći razne autoritete ne koristi svoju inteligenciju – samo svoje pamćenje.


ko-god-se-upusti-u-raspravu-navodei-razne-autoritete-ne-koristi-svoju-inteligenciju-samo-svoje-pamenje
leonardo da vinčikogodseupustiraspravunavodećirazneautoritetenekoristisvojuinteligencijusamosvojepamćenjeko godgod sese upustiupusti uu raspravuraspravu navodećinavodeći raznerazne autoriteteautoritete nene koristikoristi svojusvoju inteligencijuinteligenciju –– samosamo svojesvoje pamćenjeko god segod se upustise upusti uupusti u raspravuu raspravu navodećiraspravu navodeći raznenavodeći razne autoriteterazne autoritete neautoritete ne koristine koristi svojukoristi svoju inteligencijusvoju inteligenciju –inteligenciju – samo– samo svojesamo svoje pamćenjeko god se upustigod se upusti use upusti u raspravuupusti u raspravu navodećiu raspravu navodeći razneraspravu navodeći razne autoritetenavodeći razne autoritete nerazne autoritete ne koristiautoritete ne koristi svojune koristi svoju inteligencijukoristi svoju inteligenciju –svoju inteligenciju – samointeligenciju – samo svoje– samo svoje pamćenjeko god se upusti ugod se upusti u raspravuse upusti u raspravu navodećiupusti u raspravu navodeći razneu raspravu navodeći razne autoriteteraspravu navodeći razne autoritete nenavodeći razne autoritete ne koristirazne autoritete ne koristi svojuautoritete ne koristi svoju inteligencijune koristi svoju inteligenciju –koristi svoju inteligenciju – samosvoju inteligenciju – samo svojeinteligenciju – samo svoje pamćenje

Ko god se upusti u raspravu navodeći razne autoritete ne koristi svoju inteligenciju - samo svoje pamćenje.Loveći ljude na svoju udicu, djavo meće razne mamce. Ali za besposlenog čoveka nisu potrebni nikakvi mamci; on trči na golu udicu.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.