Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.


ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao
marko aurelijekogreitajgreinasvojutetuonajkojinepravedanpremasamomesebijerpokazujedazaoko grešitaj grešigreši nana svojusvoju štetuonaj kojikoji jeje nepravedannepravedan tajtaj jeje premaprema samomesamome sebisebi nepravedannepravedan jerjer pokazujepokazuje dada jeje zaotaj greši nagreši na svojuna svoju štetua onaj kojionaj koji jekoji je nepravedanje nepravedan tajnepravedan taj jetaj je premaje prema samomeprema samome sebisamome sebi nepravedansebi nepravedan jernepravedan jer pokazujejer pokazuje dapokazuje da jeda je zaotaj greši na svojugreši na svoju štetua onaj koji jeonaj koji je nepravedankoji je nepravedan tajje nepravedan taj jenepravedan taj je premataj je prema samomeje prema samome sebiprema samome sebi nepravedansamome sebi nepravedan jersebi nepravedan jer pokazujenepravedan jer pokazuje dajer pokazuje da jepokazuje da je zaotaj greši na svoju štetua onaj koji je nepravedanonaj koji je nepravedan tajkoji je nepravedan taj jeje nepravedan taj je premanepravedan taj je prema samometaj je prema samome sebije prema samome sebi nepravedanprema samome sebi nepravedan jersamome sebi nepravedan jer pokazujesebi nepravedan jer pokazuje danepravedan jer pokazuje da jejer pokazuje da je zao

Kad se žena zaklinje, greši onaj kome godi da joj veruje. -Latinske poslovice
kad-se-ena-zaklinje-grei-onaj-kome-godi-da-joj-veruje
Pravedan je čovek najmanje podložan društvenom nemiru, a nepravedan je njime ispunjen u najvećoj meri. -Epikur
pravedan-ovek-najmanje-podloan-drutvenom-nemiru-a-nepravedan-njime-ispunjen-u-najveoj-meri
Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao. -Marko Aurelije
onaj-koji-smera-osvetu-ini-zlo-samom-sebi-jer-postaje-zao