Ko hoće druge kažnjavati treba od sebe početi.


ko-hoe-druge-kanjavati-treba-od-sebe-poeti
nemačka poslovicakohoćedrugekažnjavatitrebaodsebepočetiko hoćehoće drugedruge kažnjavatikažnjavati trebatreba odod sebesebe početiko hoće drugehoće druge kažnjavatidruge kažnjavati trebakažnjavati treba odtreba od sebeod sebe početiko hoće druge kažnjavatihoće druge kažnjavati trebadruge kažnjavati treba odkažnjavati treba od sebetreba od sebe početiko hoće druge kažnjavati trebahoće druge kažnjavati treba oddruge kažnjavati treba od sebekažnjavati treba od sebe početi

Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima. -Monteskje
ko-hoe-da-upravlja-ljudima-ne-treba-da-ih-tera-ispred-sebe-ve-da-ide-za-njima
Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo
Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom. -Italijanske poslovice
ko-o-drugima-hoe-govoriti-treba-da-bude-ist-pred-ogledalom