Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša.


ko-hoe-magarca-da-jae-mora-muziku-da-mu-slua
stevan sremackohoćemagarcadajaemoramuzikumusluako hoćehoće magarcamagarca dada jašejaše moramora muzikumuziku dada mumu slušako hoće magarcahoće magarca damagarca da jašeda jaše morajaše mora muzikumora muziku damuziku da muda mu slušako hoće magarca dahoće magarca da jašemagarca da jaše morada jaše mora muzikujaše mora muziku damora muziku da mumuziku da mu slušako hoće magarca da jašehoće magarca da jaše moramagarca da jaše mora muzikuda jaše mora muziku dajaše mora muziku da mumora muziku da mu sluša

Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Tko svoga sluša, teško njemu, a tko nikoga ne sluša, još teže mu.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ko hoće daleko stići, mora rano ustati.Kad ljubav hoće da govori, razum mora da ćuti.S konja na magarca.