Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša.


ko-hoe-magarca-da-jae-mora-muziku-da-mu-slua
stevan sremackohoćemagarcadajaemoramuzikumusluako hoćehoće magarcamagarca dada jašejaše moramora muzikumuziku dada mumu slušako hoće magarcahoće magarca damagarca da jašeda jaše morajaše mora muzikumora muziku damuziku da muda mu slušako hoće magarca dahoće magarca da jašemagarca da jaše morada jaše mora muzikujaše mora muziku damora muziku da mumuziku da mu slušako hoće magarca da jašehoće magarca da jaše moramagarca da jaše mora muzikuda jaše mora muziku dajaše mora muziku da mumora muziku da mu sluša