Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.


ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
budakonarucinemaranumoženositiotrovdlanuotrovneprodiregderanezlazaonogakogačiniko nana ruciruci nemanema ranumože nositinositi otrovotrov nana dlanuotrov nene prodireprodire gdegde nemanema ranenema zlazla zaza onogaonoga koko gaga nene činiko na rucina ruci nemaruci nema ranumože nositi otrovnositi otrov naotrov na dlanuotrov ne prodirene prodire gdeprodire gde nemagde nema ranenema zla zazla za onogaza onoga koonoga ko gako ga nega ne činiko na ruci nemana ruci nema ranumože nositi otrov nanositi otrov na dlanuotrov ne prodire gdene prodire gde nemaprodire gde nema ranenema zla za onogazla za onoga koza onoga ko gaonoga ko ga neko ga ne činiko na ruci nema ranumože nositi otrov na dlanuotrov ne prodire gde nemane prodire gde nema ranenema zla za onoga kozla za onoga ko gaza onoga ko ga neonoga ko ga ne čini

Nije pametno nositi srce na dlanu. Trebate ga nositi u sebi, gde najbolje radi. -Margaret Tačer
nije-pametno-nositi-srce-na-dlanu-trebate-ga-nositi-u-sebi-gde-najbolje-radi
U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame. -Salman Rušdi
u-ovom-svetu-gde-nema-tihih-kutaka-nema-lakog-bega-od-istorije-od-nemira-od-grozne-bune-galame
Kao glad, i ljubav nema očiju; ali ljubomora nema pameti. -Jovan Dučić
kao-glad-i-ljubav-nema-oiju-ali-ljubomora-nema-pameti
Kao glad ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti. -Jovan Dučić
kao-glad-ljubav-nema-oiju-ali-ljubomora-nema-pameti
Smrt rešava sve probleme – nema ljudi, nema problema. -Josif Staljin
smrt-reava-sve-probleme-nema-ljudi-nema-problema