Ko nanosi nepravdu nesretćniji je od onoga koji je trpi.


ko-nanosi-nepravdu-nesretniji-od-onoga-koji-trpi
demokritkonanosinepravdunesretćnijiodonogakojitrpiko nanosinanosi nepravdunepravdu nesretćnijinesretćniji jeje odod onogaonoga kojikoji jeje trpiko nanosi nepravdunanosi nepravdu nesretćnijinepravdu nesretćniji jenesretćniji je odje od onogaod onoga kojionoga koji jekoji je trpiko nanosi nepravdu nesretćnijinanosi nepravdu nesretćniji jenepravdu nesretćniji je odnesretćniji je od onogaje od onoga kojiod onoga koji jeonoga koji je trpiko nanosi nepravdu nesretćniji jenanosi nepravdu nesretćniji je odnepravdu nesretćniji je od onoganesretćniji je od onoga kojije od onoga koji jeod onoga koji je trpi

Lepo je sprečavati onoga koji nanosi nepravdu, a ako to nije moguće, bar ne sudelovati u nanošenju nepravde.Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.