Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.


ko-ne-zna-ne-voli-ko-ne-umije-ne-razumije-ko-ne-razumije-bezvrijedan-ali-onaj-ko-poima-taj-i-voli-zapaa-vidi-ko-god-zamilja-da-svako-voe
viktor igokonitaneznavoliumijenitarazumijenitarazumijebezvrijedanalionajkopoimatajvolizapažavidigodzamiljadasvakovoćesazrijevaistovrijemekadjagodeznagrožđuko ništaništa nene znaništa nene voliko nene umijeumije ništane razumijerazumije ništako ništaništa nene razumijebezvrijedan jeali onajonaj koko poimataj ii voliko godgod zamišljazamišlja dada svakosvako voćevoće sazrijevasazrijeva uu istoisto vrijemevrijeme kadkad ii jagodene znazna ništaništa oo grožđuko ništa neništa ne znaništa ne voliko ne umijene umije ništane razumije ništako ništa neništa ne razumijeali onaj koonaj ko poimataj i voliko god zamišljagod zamišlja dazamišlja da svakoda svako voćesvako voće sazrijevavoće sazrijeva usazrijeva u istou isto vrijemeisto vrijeme kadvrijeme kad ikad i jagodene zna ništazna ništa oništa o grožđu