Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.


ko-ne-zna-ne-voli-ko-ne-umije-ne-razumije-ko-ne-razumije-bezvrijedan-ali-onaj-ko-poima-taj-i-voli-zapaa-vidi-ko-god-zamilja-da-svako-voe
viktor igokonitaneznavoliumijenitarazumijenitarazumijebezvrijedanalionajkopoimatajvolizapažavidigodzamiljadasvakovoćesazrijevaistovrijemekadjagodeznagrožđuko ništaništa nene znaništa nene voliko nene umijeumije ništane razumijerazumije ništako ništaništa nene razumijebezvrijedan jeali onajonaj koko poimataj ii voliko godgod zamišljazamišlja dada svakosvako voćevoće sazrijevasazrijeva uu istoisto vrijemevrijeme kadkad ii jagodene znazna ništaništa oo grožđuko ništa neništa ne znaništa ne voliko ne umijene umije ništane razumije ništako ništa neništa ne razumijeali onaj koonaj ko poimataj i voliko god zamišljagod zamišlja dazamišlja da svakoda svako voćesvako voće sazrijevavoće sazrijeva usazrijeva u istou isto vrijemeisto vrijeme kadvrijeme kad ikad i jagodene zna ništazna ništa oništa o grožđu

Ako želite izbjeći kritiku, ne recite ništa, ne radite ništa i budite ništa.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Sigurnost? Sigurnost si mogao da imaš i u zatvoru. Tri kvadratna metra, ništa stanarina, ništa komunalije, ništa porez, ništa izdržavanje dece. Ništa za registraciju kola. Ništa saobraćajni prekršaji. Ništa žvaka kako voziš pijan. Ništa gubitak na trkama. Besplatno lečenje. Drugarstvo sa onima sličnih interesovanja. Crkva. Besplatan pogreb.Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa.Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.Ljubav je besmrtno i beskonačno žarište u nama, kojeg ništa ne može ograničiti i ništa ugasiti.