Ko nema vremena za slušanje, imaće puno vremena za kajanje.


ko-nema-vremena-za-sluanje-imae-puno-vremena-za-kajanje
bosanske poslovicekonemavremenazasluanjeimaćepunokajanjeko nemanema vremenavremena zaza slušanjeimaće punopuno vremenavremena zaza kajanjeko nema vremenanema vremena zavremena za slušanjeimaće puno vremenapuno vremena zavremena za kajanjeko nema vremena zanema vremena za slušanjeimaće puno vremena zapuno vremena za kajanjeko nema vremena za slušanjeimaće puno vremena za kajanje

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Trebalo mi je puno vremena da prestanem da sebi sudim kroz tuđe oči.Predrasude štede puno vremena. Možete da formirate mišljenje bez potrebe za činjenicama.Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.