Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.


ko-neupotrebljiv-ovek-onaj-koji-ne-zna-zapovedati-sluati
getekoneupotrebljivčovekonajkojineznazapovedatisluatiko jeje neupotrebljivneupotrebljiv čovekonaj kojikoji nene znazna nini zapovedatizapovedati nini slušatiko je neupotrebljivje neupotrebljiv čovekonaj koji nekoji ne znane zna nizna ni zapovedatini zapovedati nizapovedati ni slušatiko je neupotrebljiv čovekonaj koji ne znakoji ne zna nine zna ni zapovedatizna ni zapovedati nini zapovedati ni slušationaj koji ne zna nikoji ne zna ni zapovedatine zna ni zapovedati nizna ni zapovedati ni slušati

Može se zapovedati samo onome ko sam sebe ne zna slušati. -Fridrih Niče
moe-se-zapovedati-samo-onome-ko-sam-sebe-ne-zna-sluati
Koji muškarac najbrže sređuje sobu? – Onaj koji zna da će da kr*še.
koji-mukarac-najbre-sreuje-sobu-onaj-koji-zna-da-e-da-kre
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Onaj koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja. -Konfučije
onaj-koji-tvrdi-da-zna-sve-odgovore-nisu-jo-pitali-sva-pitanja