Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom.


ko-o-drugima-hoe-govoriti-treba-da-bude-ist-pred-ogledalom
italijanske poslovicekodrugimahoćegovorititrebadabudečistpredogledalomko oo drugimadrugima hoćehoće govorititreba dada budebude čistčist predpred ogledalomko o drugimao drugima hoćedrugima hoće govorititreba da budeda bude čistbude čist predčist pred ogledalomko o drugima hoćeo drugima hoće govorititreba da bude čistda bude čist predbude čist pred ogledalomko o drugima hoće govorititreba da bude čist predda bude čist pred ogledalom

I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.O ženama treba govoriti samo muškarcima.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.