Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.


ko-pametan-taj-e-u-razgovoru-manje-misliti-na-ono-o-emu-govori-a-vie-na-onoga-kim-razgovara-ako-tako-bude-inio-moe-biti-uveren-da-nee-rei-zbog-ega
artur Šopenhauerkopametantajćerazgovorumanjemislitinaonočemugovorivieonogakimrazgovaraakotakobudečiniomožebitiuverendanećerećinitazbogčegabisekasnijemogaokajatiko jeje pametantaj ćeu razgovorurazgovoru manjemanje mislitimisliti nana onoono oo čemučemu govoriviše nana onogaonoga sasa kimkim razgovaraako takotako budebude činiomože bitibiti uverenuveren dada nećeneće rećireći ništaništa zbogzbog čegačega bibi sese kasnijekasnije mogaomogao kajatiko je pametantaj će uće u razgovoruu razgovoru manjerazgovoru manje mislitimanje misliti namisliti na onona ono oono o čemuo čemu govoria više naviše na onogana onoga saonoga sa kimsa kim razgovaraako tako budetako bude činiomože biti uverenbiti uveren dauveren da nećeda neće rećineće reći ništareći ništa zbogništa zbog čegazbog čega bičega bi sebi se kasnijese kasnije mogaokasnije mogao kajati

Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. -Gete
ovek-moe-ljubiti-samo-onoga-za-koga-uveren-da-e-biti-prisutan-kad-mu-ustreba