Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.


ko-pametan-taj-e-u-razgovoru-manje-misliti-na-ono-o-emu-govori-a-vie-na-onoga-kim-razgovara-ako-tako-bude-inio-moe-biti-uveren-da-nee-rei-zbog-ega
artur Šopenhauerkopametantajćerazgovorumanjemislitinaonočemugovorivieonogakimrazgovaraakotakobudečiniomožebitiuverendanećerećinitazbogčegabisekasnijemogaokajatiko jeje pametantaj ćeu razgovorurazgovoru manjemanje mislitimisliti nana onoono oo čemučemu govoriviše nana onogaonoga sasa kimkim razgovaraako takotako budebude činiomože bitibiti uverenuveren dada nećeneće rećireći ništaništa zbogzbog čegačega bibi sese kasnijekasnije mogaomogao kajatiko je pametantaj će uće u razgovoruu razgovoru manjerazgovoru manje mislitimanje misliti namisliti na onona ono oono o čemuo čemu govoria više naviše na onogana onoga saonoga sa kimsa kim razgovaraako tako budetako bude činiomože biti uverenbiti uveren dauveren da nećeda neće rećineće reći ništareći ništa zbogništa zbog čegazbog čega bičega bi sebi se kasnijese kasnije mogaokasnije mogao kajati

Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati.