Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.


ko-poznaje-druge-bistar-ko-poznaje-sebe-mudar-ko-pobedi-druge-silovit-ko-pobedi-sebe-snaan-ko-povredi-sebe-moan-ko-dovoljan-samom-sebi-bogat-ko
lao cekopoznajedrugebistarsebemudarpobedisilovitsnažanpovredimoćandovoljansamomsebibogatsačuvapoložajtrpeljivneizgubisvestsmrtidalježiviko poznajepoznaje drugebistar jeko poznajepoznaje sebemudar jeko pobedipobedi drugesilovit jeko pobedipobedi sebesnažan jeko povredipovredi sebemoćan jeko dovoljandovoljan jeje samomsamom sebibogat jeko sačuvasačuva položajtrpeljiv jeko nene izgubiizgubi svestsvest uu smrtii daljedalje živiko poznaje drugeko poznaje sebeko pobedi drugeko pobedi sebeko povredi sebeko dovoljan jedovoljan je samomje samom sebiko sačuva položajko ne izgubine izgubi svestizgubi svest usvest u smrtii dalje živi

Svako najmanje poznaje sebe.Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć.Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj.Kreativan čovek motivisan je željom da postigne, a ne željom da pobedi druge.Ko druge vređa, sebe ne zaštićuje.