Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.


ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
bob marlikostevidasuditeživotkojimživimznamnisamsavrenneživimtobudemaliprenegotopokažeteprstommene…proveritelisuvamrukečisteko steste vivi dada suditesudite životživot kojimkojim živimznam dada nisamnisam savršensavršeni nene živimživim dabudemaliali prepre negonego štošto pokažetepokažete prstomprstom uu mene…mene… proveriteproverite dada lili susu vamvam rukeruke čisteko ste viste vi davi da suditeda sudite životsudite život kojimživot kojim živimznam da nisamda nisam savršennisam savršeni nei ne živimne živim dada to budemali preali pre negopre nego štonego što pokažetešto pokažete prstompokažete prstom uprstom u mene…u mene… proveritemene… proverite daproverite da lida li suli su vamsu vam rukevam ruke čiste

Pre nego što počneš da upireš prstom u mene, uveri se da su tvoje ruke čiste. -Bob Marli
pre-nego-to-pone-da-upire-prstom-u-mene-uveri-se-da-su-tvoje-ruke-iste
Nije neophodno da čim živim, živim sretno, ali je neophodno da čim živim, živim časno. -Imanuel Kant
nije-neophodno-da-im-ivim-ivim-sretno-ali-neophodno-da-im-ivim-ivim-asno
Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti
Hoću da budem luda, da živim život u skladu sa svojim snovima, a ne tuđim željama. -Paulo Koeljo
hou-da-budem-luda-da-ivim-ivot-u-skladu-svojim-snovima-a-ne-im-eljama
Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro