Ko svoj ideal postigne, on upravo time ide preko njega korak dalje.


ko-svoj-ideal-postigne-on-upravo-time-ide-preko-njega-korak-dalje
fridrih ničekosvojidealpostigneonupravotimeideprekonjegakorakdaljeko svojsvoj idealideal postigneon upravoupravo timetime ideide prekopreko njeganjega korakkorak daljeko svoj idealsvoj ideal postigneon upravo timeupravo time idetime ide prekoide preko njegapreko njega koraknjega korak daljeko svoj ideal postigneon upravo time ideupravo time ide prekotime ide preko njegaide preko njega korakpreko njega korak daljeon upravo time ide prekoupravo time ide preko njegatime ide preko njega korakide preko njega korak dalje

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak. -Martin Luter King
krenite-korak-po-korak-ne-morate-videti-itavo-stubite-samo-napravite-prvi-korak
Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. -Otac Tadej
treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide
Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. -Konfučije
ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno