Ko traži istinu mora je znati podnijeti.


ko-trai-istinu-mora-znati-podnijeti
kineske poslovicekotražiistinumoraznatipodnijetiko tražitraži istinuistinu moramora jeje znatiznati podnijetiko traži istinutraži istinu moraistinu mora jemora je znatije znati podnijetiko traži istinu moratraži istinu mora jeistinu mora je znatimora je znati podnijetiko traži istinu mora jetraži istinu mora je znatiistinu mora je znati podnijeti

Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Znanje nije dovoljno, mora ga se znati i primeniti.Onaj koji želi da ga poštuju mora znati kako da komanduje.Onaj ko voli mora znati izgubiti sebe i ponovo se pronaći.Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici.