Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.


ko-vodi-ka-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
demokritkovodikarazumuonogkomislidaimarazumuzaludsetrudiko vodivodi kaka razumurazumu onogonog koko mislimisli dada imaima razumuzalud sese trudiko vodi kavodi ka razumuka razumu onograzumu onog koonog ko misliko misli damisli da imada ima razumuzalud se trudiko vodi ka razumuvodi ka razumu onogka razumu onog korazumu onog ko mislionog ko misli dako misli da imamisli da ima razumko vodi ka razumu onogvodi ka razumu onog koka razumu onog ko mislirazumu onog ko misli daonog ko misli da imako misli da ima razum

Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-prema-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Treba misliti i na onog čoveka, koji zaboravlja gdje vodi put. -Heraklit
treba-misliti-i-na-onog-oveka-koji-zaboravlja-gdje-vodi-put
Nikad ne uveravaj coveka da se nada uzalud. Mozda je to jedino sto ima.
nikad-ne-uveravaj-coveka-da-se-nada-uzalud-mozda-to-jedino-sto-ima