Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.


ko-vodi-prema-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
demokritkovodipremarazumuonogkomislidaimarazumuzaludsetrudiko vodivodi premaprema razumurazumu onogonog koko mislimisli dada imaima razumuzalud sese trudiko vodi premavodi prema razumuprema razumu onograzumu onog koonog ko misliko misli damisli da imada ima razumuzalud se trudiko vodi prema razumuvodi prema razumu onogprema razumu onog korazumu onog ko mislionog ko misli dako misli da imamisli da ima razumko vodi prema razumu onogvodi prema razumu onog koprema razumu onog ko mislirazumu onog ko misli daonog ko misli da imako misli da ima razum

Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-ka-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Treba misliti i na onog čoveka, koji zaboravlja gdje vodi put. -Heraklit
treba-misliti-i-na-onog-oveka-koji-zaboravlja-gdje-vodi-put
Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje