Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe?


ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
fridrih ničekozasvojdobarglasnijevećjednomžrtvovaosamogsebeko zaza svojsvoj dobardobar glasglas nijenije većveć jednomjednom –– žrtvovaožrtvovao samogsamog sebeko za svojza svoj dobarsvoj dobar glasdobar glas nijeglas nije većnije već jednomveć jednom –jednom – žrtvovao– žrtvovao samogžrtvovao samog sebeko za svoj dobarza svoj dobar glassvoj dobar glas nijedobar glas nije većglas nije već jednomnije već jednom –već jednom – žrtvovaojednom – žrtvovao samog– žrtvovao samog sebeko za svoj dobar glasza svoj dobar glas nijesvoj dobar glas nije većdobar glas nije već jednomglas nije već jednom –nije već jednom – žrtvovaoveć jednom – žrtvovao samogjednom – žrtvovao samog sebe

Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe. -Erih From
ovek-ne-prodaje-samo-robu-ve-i-samog-sebe
Napravi svoj vlastiti vizuelni stil. Budi jedinstven za sebe samog, ali i prepoznatljiv među ostalima. -Orson Vels
napravi-svoj-vlastiti-vizuelni-stil-budi-jedinstven-za-sebe-samog-ali-i-prepoznatljiv-meu-ostalima
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe