Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe?


ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
fridrih ničekozasvojdobarglasnijevećjednomžrtvovaosamogsebeko zaza svojsvoj dobardobar glasglas nijenije većveć jednomjednomžrtvovaožrtvovao samogsamog sebeko za svojza svoj dobarsvoj dobar glasdobar glas nijeglas nije većnije već jednomveć jednomžrtvovao samogžrtvovao samog sebeko za svoj dobarza svoj dobar glassvoj dobar glas nijedobar glas nije većglas nije već jednomnije već jednomžrtvovao samog sebeko za svoj dobar glasza svoj dobar glas nijesvoj dobar glas nije većdobar glas nije već jednomglas nije već jednom

Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe. -Erih From
ovek-ne-prodaje-samo-robu-ve-i-samog-sebe
Napravi svoj vlastiti vizuelni stil. Budi jedinstven za sebe samog, ali i prepoznatljiv među ostalima. -Orson Vels
napravi-svoj-vlastiti-vizuelni-stil-budi-jedinstven-za-sebe-samog-ali-i-prepoznatljiv-meu-ostalima
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe