Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe?


ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
fridrih ničekozasvojdobarglasnijevećjednomžrtvovaosamogsebeko zaza svojsvoj dobardobar glasglas nijenije većveć jednomjednomžrtvovaožrtvovao samogsamog sebeko za svojza svoj dobarsvoj dobar glasdobar glas nijeglas nije većnije već jednomveć jednomžrtvovao samogžrtvovao samog sebeko za svoj dobarza svoj dobar glassvoj dobar glas nijedobar glas nije većglas nije već jednomnije već jednomžrtvovao samog sebeko za svoj dobar glasza svoj dobar glas nijesvoj dobar glas nije većdobar glas nije već jednomglas nije već jednom

Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe?Malo je šta mijenjao u životu, jednom izabranu stazu teško je napuštao. A zašto bi je i napuštao? Život nije promjena već trajanje. Promjene su nered i zato protiv života. Ni rđav put nije lako napustiti, a ako je dobar, zašto bi ga mijenjao?Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe.Napravi svoj vlastiti vizuelni stil. Budi jedinstven za sebe samog, ali i prepoznatljiv među ostalima.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.