Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom.


koga-izdati-kad-mi-ostane-da-biram-izmeu-nas-dvoje-i-alim-ali-prestar-sam-da-bih-izdao-sebe-jo-jednom
Đorđe balaševićkogaizdatikadmiostanedabiramizmeđunasdvoježalimaliprestarsambihizdaosebejojednomkoga izdatiizdati kadkad mimi ostaneostane dada birambiram izmeđuizmeđu nasnas dvoježalim aliali prestarprestar samsam dada bihbih izdaoizdao sebesebe jošjoš jednomkoga izdati kadizdati kad mikad mi ostanemi ostane daostane da biramda biram izmeđubiram između nasizmeđu nas dvoježalim ali prestarali prestar samprestar sam dasam da bihda bih izdaobih izdao sebeizdao sebe jošsebe još jednomkoga izdati kad miizdati kad mi ostanekad mi ostane dami ostane da biramostane da biram izmeđuda biram između nasbiram između nas dvoježalim ali prestar samali prestar sam daprestar sam da bihsam da bih izdaoda bih izdao sebebih izdao sebe jošizdao sebe još jednomkoga izdati kad mi ostaneizdati kad mi ostane dakad mi ostane da birammi ostane da biram izmeđuostane da biram između nasda biram između nas dvoježalim ali prestar sam daali prestar sam da bihprestar sam da bih izdaosam da bih izdao sebeda bih izdao sebe jošbih izdao sebe još jednom

Zaljubiću se, odlučih iznenada. Jesen je, doduše, ali malo sam prestar da bih čekao samo na proljeća. -Đorđe Balašević
zaljubiu-se-odluih-iznenada-jesen-dodue-ali-malo-sam-prestar-da-bih-ekao-samo-na-proljea
O kad bih mogla samo jednom ja nekuda iza bregova pobeći od sebe. -Desanka Maksimović
o-kad-bih-mogla-samo-jednom-ja-nekuda-iza-bregova-pobei-od-sebe
Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.
mogu-voleti-za-dvoje-mogu-moliti-za-dvoje-ako-treba-mogu-i-govoriti-za-dvoje-ali-boriti-se-to-ne-mogu-to-previe-i-za-mene
Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati. -Meša Selimović
bilo-to-jednom-davno-u-ivotu-jo-lepom-moda-mi-se-inio-teak-tada-ali-kad-mislim-o-njemu-ovoga-mesta-eleo-bih-da-se-vrati