Koja je razlika između prave i lažne ljubavi ? -Lažna: Pahulje ti baš lepo stoje u kosi. -Prava: Stoko stavi kapu, pada sneg! xD


koja-razlika-izmeu-prave-i-ne-ljubavi-lana-pahulje-ti-ba-lepo-stoje-u-kosi-prava-stoko-stavi-kapu-pada-sneg-xd
kojarazlikaizmeđupravelažneljubavilažnapahuljetibalepostojekosipravastokostavikapupadasnegxdkoja jeje razlikarazlika izmeđuizmeđu praveprave ii lažnelažne ljubaviljubavipahulje titi bašbaš lepolepo stojestoje uu kosistoko stavistavi kapupada snegkoja je razlikaje razlika izmeđurazlika između praveizmeđu prave iprave i lažnei lažne ljubavilažne ljubavipahulje ti bašti baš lepobaš lepo stojelepo stoje ustoje u kosistoko stavi kapukoja je razlika izmeđuje razlika između praverazlika između prave iizmeđu prave i lažneprave i lažne ljubavii lažne ljubavipahulje ti baš lepoti baš lepo stojebaš lepo stoje ulepo stoje u kosikoja je razlika između praveje razlika između prave irazlika između prave i lažneizmeđu prave i lažne ljubaviprave i lažne ljubavipahulje ti baš lepo stojeti baš lepo stoje ubaš lepo stoje u kosi

Sreca pa ne pada sneg. Ko bi ga cistio po ovoj vrucini xD
sreca-pa-ne-pada-sneg-ko-bi-ga-cistio-po-ovoj-vrucini-xd
Onaj osećaj kad napolju pada sneg a ti sediš u toplom… Neprocenjivo. ;)
onaj-oseaj-kad-napolju-pada-sneg-a-ti-sedi-u-toplom-neprocenjivo
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.
jedina-razlika-izmeu-dobrog-i-loeg-dana-va-stav
Postoji gigantska razlika između zarađivanja velike količine novca i toga da budeš bogat. -Marlen Ditrih
postoji-gigantska-razlika-izmeu-zaraivanja-velike-koliine-novca-i-toga-da-bude-bogat