Koje su dve zle stvari o kojima ljudi najradije razgovaraju? Tuđi greh i svoja pobeda.


koje-su-dve-zle-stvari-o-kojima-ljudi-najradije-razgovaraju-tui-greh-i-svoja-pobeda
nikolaj velimirovićkojesudvezlestvarikojimaljudinajradijerazgovarajutuđigrehsvojapobedakoje susu dvedve zlezle stvaristvari oo kojimakojima ljudiljudi najradijenajradije razgovarajutuđi grehgreh ii svojasvoja pobedakoje su dvesu dve zledve zle stvarizle stvari ostvari o kojimao kojima ljudikojima ljudi najradijeljudi najradije razgovarajutuđi greh igreh i svojai svoja pobedakoje su dve zlesu dve zle stvaridve zle stvari ozle stvari o kojimastvari o kojima ljudio kojima ljudi najradijekojima ljudi najradije razgovarajutuđi greh i svojagreh i svoja pobedakoje su dve zle stvarisu dve zle stvari odve zle stvari o kojimazle stvari o kojima ljudistvari o kojima ljudi najradijeo kojima ljudi najradije razgovarajutuđi greh i svoja pobeda

Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))Srećem namrštene, tužne, zle i nesrećne ljude. Često mi se pričini da su to sve samoubice kojima je neko platio da žive.Pobeda nad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnika. Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili naklevetnike svoje. Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasimo, sebe gubimo.Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Cela priroda liči na jedan klavir, na kome su stvorenja u stvari dirke. Koje se god dirke čovek dotakne, čuje eho svoje duše.