Koji uzme ženu rad blaga, nameri se na vraga.


koji-uzme-enu-rad-blaga-nameri-se-na-vraga
hrvatske poslovicekojiuzmeženuradblaganamerisenavragakoji uzmeuzme ženuženu radrad blaganameri sese nana vragakoji uzme ženuuzme ženu radženu rad blaganameri se nase na vragakoji uzme ženu raduzme ženu rad blaganameri se na vragakoji uzme ženu rad blaga

Ne maljaj vraga na zid.Nesta blaga nesta prijatelja.Jedna žena je pola vraga, dve su žene deset vragova.Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu.