Koki bio rođendan i ostale koke organizuju žurku. I sad jedna od njih skuplja lovu da joj kupe poklon. Jedna pita po koliko dajemo? A ova će: & ...


koki-bio-roendan-i-ostale-koke-organizuju-urku-i-sad-jedna-od-njih-skuplja-lovu-da-joj-kupe-poklon-jedna-pita-po-koliko-dajemo-a-ova-e
kokibiorođendanostalekokeorganizujužurkusadjednaodnjihskupljalovudajojkupepoklonjednapitapokolikodajemoovaćekoki biobio rođendanrođendan ii ostaleostale kokeorganizuju žurkui sadsad jednajedna odod njihnjih skupljaskuplja lovulovu dada jojjoj kupekupe poklonjedna pitapita popo kolikokoliko dajemoova ćekoki bio rođendanbio rođendan irođendan i ostalei ostale kokeostale koke organizujukoke organizuju žurkui sad jednasad jedna odjedna od njihod njih skupljanjih skuplja lovuskuplja lovu dalovu da jojda joj kupejoj kupe poklonjedna pita popita po kolikopo koliko dajemoa ova ćekoki bio rođendan ibio rođendan i ostalerođendan i ostale kokei ostale koke organizujuostale koke organizuju žurkui sad jedna odsad jedna od njihjedna od njih skupljaod njih skuplja lovunjih skuplja lovu daskuplja lovu da jojlovu da joj kupeda joj kupe poklonjedna pita po kolikopita po koliko dajemokoki bio rođendan i ostalebio rođendan i ostale kokerođendan i ostale koke organizujui ostale koke organizuju žurkui sad jedna od njihsad jedna od njih skupljajedna od njih skuplja lovuod njih skuplja lovu danjih skuplja lovu da jojskuplja lovu da joj kupelovu da joj kupe poklonjedna pita po koliko dajemo

pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin.Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac.Ljudi nisu razumeli zašto moja mama dozvoljava ovom slepom klincu da radi stvari kao da skuplja drvo za ogrev. Al njen fazon je bio: On je možda slep, al nije glup.Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka.