Kolektivni strah potiče nagon čopora, i teži da stvori divljaštvo prema onima koji se ne smatraju članovima tog čopora.


kolektivni-strah-potie-nagon-opora-i-tei-da-stvori-divljatvo-prema-onima-koji-se-ne-smatraju-lanovima-tog-opora
bertrand raselkolektivnistrahpotičenagončoporatežidastvoridivljatvopremaonimakojisenesmatrajučlanovimatogčoporakolektivni strahstrah potičepotiče nagonnagon čoporai težiteži dada stvoristvori divljaštvodivljaštvo premaprema onimaonima kojikoji sese nene smatrajusmatraju članovimačlanovima togtog čoporakolektivni strah potičestrah potiče nagonpotiče nagon čoporai teži dateži da stvorida stvori divljaštvostvori divljaštvo premadivljaštvo prema onimaprema onima kojionima koji sekoji se nese ne smatrajune smatraju članovimasmatraju članovima togčlanovima tog čoporakolektivni strah potiče nagonstrah potiče nagon čoporai teži da stvoriteži da stvori divljaštvoda stvori divljaštvo premastvori divljaštvo prema onimadivljaštvo prema onima kojiprema onima koji seonima koji se nekoji se ne smatrajuse ne smatraju članovimane smatraju članovima togsmatraju članovima tog čoporakolektivni strah potiče nagon čoporai teži da stvori divljaštvoteži da stvori divljaštvo premada stvori divljaštvo prema onimastvori divljaštvo prema onima kojidivljaštvo prema onima koji seprema onima koji se neonima koji se ne smatrajukoji se ne smatraju članovimase ne smatraju članovima togne smatraju članovima tog čopora

Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno, naš strah od tog mišljenja. -Artur Šopenhauer
ast-objektivno-gledano-miljenje-drugih-o-nama-a-subjektivno-na-strah-od-tog-miljenja
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni
Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA. -Leo Buscaglia
ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav