Koliko će momaka iz Guče završiti kod kiropraktičara, samo zato što je i njihova debela devojka htela na ramena :D


koliko-e-momaka-iz-gue-zavriti-kod-kiropraktiara-samo-zato-to-i-njihova-debela-devojka-htela-na-ramena-d
kolikoćemomakaizgučezavritikodkiropraktičarasamozatotonjihovadebeladevojkahtelanaramenakoliko ćeće momakamomaka iziz gučeguče završitizavršiti kodkod kiropraktičarasamo zatozato štošto jei njihovanjihova debeladebela devojkadevojka htelahtela nana ramenakoliko će momakaće momaka izmomaka iz gučeiz guče završitiguče završiti kodzavršiti kod kiropraktičarasamo zato štozato što ješto je ije i njihovai njihova debelanjihova debela devojkadebela devojka hteladevojka htela nahtela na ramenakoliko će momaka izće momaka iz gučemomaka iz guče završitiiz guče završiti kodguče završiti kod kiropraktičarasamo zato što jezato što je išto je i njihovaje i njihova debelai njihova debela devojkanjihova debela devojka hteladebela devojka htela nadevojka htela na ramenakoliko će momaka iz gučeće momaka iz guče završitimomaka iz guče završiti kodiz guče završiti kod kiropraktičarasamo zato što je izato što je i njihovašto je i njihova debelaje i njihova debela devojkai njihova debela devojka htelanjihova debela devojka htela nadebela devojka htela na ramena

Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...
doktore-za-moju-kilau-koliko-moram-biti-visoka-negde-oko-4-metra-eto-moj-problem-to-sam-niska-a-svi-zapeli-debela-pa-debela
Dim od cigareta uvek ode kod nepušača, kao sto lepa devojka uvek ode kod seljaka
dim-od-cigareta-uvek-ode-kod-nepuaa-kao-sto-lepa-devojka-uvek-ode-kod-seljaka
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Noćas, htela ne htela, setićeš se mene kada ti čestitaju i kažu: Srećno, i neka se sve želje ostvare! Odavno već ti i ja imamo istu neostvarenu želju& ...
noas-htela-ne-htela-setie-se-mene-kada-ti-estitaju-i-kau-sreno-i-neka-se-sve-elje-ostvare-odavno-ve-ti-i-ja-imamo-istu-neostvarenu-elju
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli