Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije.


koliko-god-ne-volim-da-budem-rob-toliko-ne-bih-trebao-voliti-da-budem-gospodar-ovo-izraava-moju-ideju-demokratije
abraham linkolnkolikogodnevolimdabudemrobtolikobihtrebaovolitigospodarovoizražavamojuidejudemokratijekoliko godgod nene volimvolim dada budembudem robtoliko nene bihbih trebaotrebao volitivoliti dada budembudem gospodarovo izražavaizražava mojumoju idejuideju demokratijekoliko god negod ne volimne volim davolim da budemda budem robtoliko ne bihne bih trebaobih trebao volititrebao voliti davoliti da budemda budem gospodarovo izražava mojuizražava moju idejumoju ideju demokratijekoliko god ne volimgod ne volim dane volim da budemvolim da budem robtoliko ne bih trebaone bih trebao volitibih trebao voliti datrebao voliti da budemvoliti da budem gospodarovo izražava moju idejuizražava moju ideju demokratijekoliko god ne volim dagod ne volim da budemne volim da budem robtoliko ne bih trebao volitine bih trebao voliti dabih trebao voliti da budemtrebao voliti da budem gospodarovo izražava moju ideju demokratije

Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije.Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate?Ne želim da budem sledeći Majkl Džordan, ja želim da budem isključivo Kobi Brajant.Znam gdje idem i znam istinu. Ne moram biti ono što vi hoćete da budem. Slobodan sam da budem ono što ja hoću.