Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti.


koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
senekakolikogodsamputazaaomeđuljudeuvekosetiodaponetoizgubioodsvojeličnostikoliko godgod samsam putaputa zašaozašao međumeđu ljudeljude uvekuvek samsam osetioosetio dada samsam poneštoponešto izgubioizgubio odod svojesvoje ličnostikoliko god samgod sam putasam puta zašaoputa zašao međuzašao među ljudemeđu ljude uvekljude uvek samuvek sam osetiosam osetio daosetio da samda sam poneštosam ponešto izgubioponešto izgubio odizgubio od svojeod svoje ličnostikoliko god sam putagod sam puta zašaosam puta zašao međuputa zašao među ljudezašao među ljude uvekmeđu ljude uvek samljude uvek sam osetiouvek sam osetio dasam osetio da samosetio da sam poneštoda sam ponešto izgubiosam ponešto izgubio odponešto izgubio od svojeizgubio od svoje ličnostikoliko god sam puta zašaogod sam puta zašao međusam puta zašao među ljudeputa zašao među ljude uvekzašao među ljude uvek sammeđu ljude uvek sam osetioljude uvek sam osetio dauvek sam osetio da samsam osetio da sam poneštoosetio da sam ponešto izgubioda sam ponešto izgubio odsam ponešto izgubio od svojeponešto izgubio od svoje ličnosti

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika.Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio.