Koliko puta ste nekom napisali ili rekli Dobro sam, nije mi ništa, dok su se suze slivale niz vaše lice?


koliko-puta-ste-nekom-napisali-ili-rekli-dobro-sam-nije-mi-dok-su-se-suze-slivale-niz-vae-lice
kolikoputastenekomnapisaliilireklidobrosamnijeminitadoksusesuzeslivalenizvaelicekoliko putaputa steste nekomnekom napisalinapisali iliili reklirekli dobrodobro samnije mimi ništadok susu sese suzesuze slivaleslivale nizniz vaševaše licekoliko puta steputa ste nekomste nekom napisalinekom napisali ilinapisali ili rekliili rekli dobrorekli dobro samnije mi ništadok su sesu se suzese suze slivalesuze slivale nizslivale niz vašeniz vaše licekoliko puta ste nekomputa ste nekom napisaliste nekom napisali ilinekom napisali ili reklinapisali ili rekli dobroili rekli dobro samdok su se suzesu se suze slivalese suze slivale nizsuze slivale niz vašeslivale niz vaše licekoliko puta ste nekom napisaliputa ste nekom napisali iliste nekom napisali ili reklinekom napisali ili rekli dobronapisali ili rekli dobro samdok su se suze slivalesu se suze slivale nizse suze slivale niz vašesuze slivale niz vaše lice

Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti.Morate ili promeniti vaše snove ili ojačati vaše veštine.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?