Koliko te volim nemogu ti opisati,,, bez tebe ne vredi disati ti si sva moja sreca i lepota ti si smisao mog zivota bez tebe je buducnost siva LJUBAVI MOJA….


koliko-te-volim-nemogu-ti-opisati-bez-tebe-ne-vredi-disati-ti-sva-moja-sreca-i-lepota-ti-smisao-mog-zivota-bez-tebe-buducnost-siva-ljubavi-moja
kolikotevolimnemogutiopisatibeztebenevredidisatisvamojasrecalepotasmisaomogzivotabuducnostsivaljubavimoja…koliko tete volimvolim nemogunemogu titi opisatibez tebetebe nene vredivredi disatidisati titi sisi svasva mojamoja srecasreca ii lepotalepota titi sisi smisaosmisao mogmog zivotazivota bezbez tebetebe jeje buducnostbuducnost sivasiva ljubaviljubavi moja…koliko te volimte volim nemoguvolim nemogu tinemogu ti opisatibez tebe netebe ne vredine vredi disativredi disati tidisati ti siti si svasi sva mojasva moja srecamoja sreca isreca i lepotai lepota tilepota ti siti si smisaosi smisao mogsmisao mog zivotamog zivota bezzivota bez tebebez tebe jetebe je buducnostje buducnost sivabuducnost siva ljubavisiva ljubavi moja…

nemogu bez tebe
nemogu-bez-tebe
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Ako ti mozes bez mene, zasto ja ne bi’ mogla bez tebe ? :-D
ako-ti-mozes-bez-mene-zasto-ja-ne-bi-mogla-bez-tebe-d
I bit cu jaca bez tebe ko ti bez mene… :))
i-bit-cu-jaca-bez-tebe-ko-ti-bez-mene
Ja bez tebe ko Sunđer bob bez Patrika!!! :D
ja-bez-tebe-ko-suner-bob-bez-patrika-d