Školovan je onaj čovek koji je uspeo da očisti jezik od gadnih reči i svoje srce od smradnih želja i svoj um od bezbožnih misli. Ko nije ovo uspeo tome školovanje pomaže samo da jednom naučenom veštinom zarađuje sebi za hleb kao što školovan medved zarađuje svojom veštinom igranja.


kolovan-onaj-ovek-koji-uspeo-da-oisti-jezik-od-gadnih-rei-i-svoje-srce-od-smradnih-elja-i-svoj-um-od-bezbonih-misli-ko-nije-ovo-uspeo-tome-kolovanje
nikolaj velimirovićŠkolovanonajčovekkojiuspeodaočistijezikodgadnihrečisvojesrcesmradnihželjasvojumbezbožnihmislikonijeovotomekolovanjepomažesamojednomnaučenomvetinomzarađujesebizahlebkaotokolovanmedvedsvojomigranjaŠkolovan jeje onajonaj čovekčovek kojikoji jeje uspeouspeo dada očistiočisti jezikjezik odod gadnihgadnih rečireči ii svojesvoje srcesrce odod smradnihsmradnih željaželja ii svojsvoj umum odod bezbožnihbezbožnih misliko nijenije ovoovo uspeouspeo tometome školovanješkolovanje pomažepomaže samosamo dada jednomjednom naučenomnaučenom veštinomveštinom zarađujezarađuje sebisebi zaza hlebhleb kaokao štošto školovanškolovan medvedmedved zarađujezarađuje svojomsvojom veštinomveštinom igranjaŠkolovan je onajje onaj čovekonaj čovek kojičovek koji jekoji je uspeoje uspeo dauspeo da očistida očisti jezikočisti jezik odjezik od gadnihod gadnih rečigadnih reči ireči i svojei svoje srcesvoje srce odsrce od smradnihod smradnih željasmradnih želja iželja i svoji svoj umsvoj um odum od bezbožnihod bezbožnih misliko nije ovonije ovo uspeoovo uspeo tomeuspeo tome školovanjetome školovanje pomažeškolovanje pomaže samopomaže samo dasamo da jednomda jednom naučenomjednom naučenom veštinomnaučenom veštinom zarađujeveštinom zarađuje sebizarađuje sebi zasebi za hlebza hleb kaohleb kao štokao što školovanšto školovan medvedškolovan medved zarađujemedved zarađuje svojomzarađuje svojom veštinomsvojom veštinom igranja

Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo. -Opra Vinfri
ne-mislim-o-sebi-kao-o-siromanoj-devojci-iz-geta-koja-uspela-vidim-sebe-kao-nekoga-ko-od-malih-nogu-uzeo-svoj-ivot-u-ruke-i-uspeo
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.999 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio on je već uspeo. -Zoran Đinđić
jedno-ljudsko-bie-jedan-od-40000-spermatozoida-taj-jedan-uspeo-39999-nisu-uspeli-znai-vi-ste-ampioni-svako-ko-se-rodio-on-ve-uspeo
Moje najveće postignuće je bilo u tome da sam uspeo svoju ženu ubediti da se uda za mene. -Vinston Čerčil
moje-najvee-postignue-bilo-u-tome-da-sam-uspeo-svoju-enu-ubediti-da-se-uda-za-mene