Komarci se trude da me nateraju da se ceo dan češkam baš tamo gde sam im se najviše dopala :)


komarci-se-trude-da-me-nateraju-da-se-ceo-dan-ekam-ba-tamo-gde-sam-im-se-najvie-dopala
komarcisetrudedamenaterajuceodančekambatamogdesamimnajviedopalakomarci sese trudetrude dada meme naterajunateraju dada sese ceoceo dandan češkamčeškam bašbaš tamotamo gdegde samsam imim sese najvišenajviše dopalakomarci se trudese trude datrude da meda me naterajume nateraju danateraju da seda se ceose ceo danceo dan češkamdan češkam baščeškam baš tamobaš tamo gdetamo gde samgde sam imsam im seim se najvišese najviše dopalakomarci se trude dase trude da metrude da me naterajuda me nateraju dame nateraju da senateraju da se ceoda se ceo danse ceo dan češkamceo dan češkam bašdan češkam baš tamočeškam baš tamo gdebaš tamo gde samtamo gde sam imgde sam im sesam im se najvišeim se najviše dopalakomarci se trude da mese trude da me naterajutrude da me nateraju dada me nateraju da seme nateraju da se ceonateraju da se ceo danda se ceo dan češkamse ceo dan češkam bašceo dan češkam baš tamodan češkam baš tamo gdečeškam baš tamo gde sambaš tamo gde sam imtamo gde sam im segde sam im se najvišesam im se najviše dopala

Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti