komsije treba da mi budu zahvalne sto im obrisem stepenice dok se dovucem do kuce svaku noc kad dodjem iz grada malo pijan…


komsije-treba-da-mi-budu-zahvalne-sto-im-obrisem-stepenice-dok-se-dovucem-do-kuce-svaku-noc-kad-dodjem-iz-grada-malo-pijan
komsijetrebadamibuduzahvalnestoimobrisemstepenicedoksedovucemdokucesvakunockaddodjemizgradamalopijan…komsije trebatreba dada mimi budubudu zahvalnezahvalne stosto imim obrisemobrisem stepenicestepenice dokdok sese dovucemdovucem dodo kucekuce svakusvaku nocnoc kadkad dodjemdodjem iziz gradagrada malomalo pijan…komsije treba datreba da mida mi budumi budu zahvalnebudu zahvalne stozahvalne sto imsto im obrisemim obrisem stepeniceobrisem stepenice dokstepenice dok sedok se dovucemse dovucem dodovucem do kucedo kuce svakukuce svaku nocsvaku noc kadnoc kad dodjemkad dodjem izdodjem iz gradaiz grada malograda malo pijan…komsije treba da mitreba da mi bududa mi budu zahvalnemi budu zahvalne stobudu zahvalne sto imzahvalne sto im obrisemsto im obrisem stepeniceim obrisem stepenice dokobrisem stepenice dok sestepenice dok se dovucemdok se dovucem dose dovucem do kucedovucem do kuce svakudo kuce svaku nockuce svaku noc kadsvaku noc kad dodjemnoc kad dodjem izkad dodjem iz gradadodjem iz grada maloiz grada malo pijan…komsije treba da mi budutreba da mi budu zahvalneda mi budu zahvalne stomi budu zahvalne sto imbudu zahvalne sto im obrisemzahvalne sto im obrisem stepenicesto im obrisem stepenice dokim obrisem stepenice dok seobrisem stepenice dok se dovucemstepenice dok se dovucem dodok se dovucem do kucese dovucem do kuce svakudovucem do kuce svaku nocdo kuce svaku noc kadkuce svaku noc kad dodjemsvaku noc kad dodjem iznoc kad dodjem iz gradakad dodjem iz grada malododjem iz grada malo pijan…

Nemam ja vremena da celu noc mislim na tebe, sutra se rano ustaje…Laku noc xDUvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim!Tu noc kad ( . Y . ) udavala …Onaj osecaj kad neces da izadjes iz kuce jel se osecas debeloTako obično biva. Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada malo vremena da se stigne sa dna, gde je potisnuta, i pojavi na površini.Znas dobro da me malo ljubavi nece zadovoljiti. Isto kao sto ja znam da malo ljubavi neće zadovoljiti tebe. Ti i ja imamo jedan problem. Mi se ne zadovoljavamo, ...