Komunizam je sovjetska vlast plus elektrifikacija cele zemlje. U suprotnom će država ostati ekonomija malih seljaka i na nama je da to realizujemo.


komunizam-sovjetska-vlast-plus-elektrifikacija-cele-zemlje-u-suprotnom-e-drava-ostati-ekonomija-malih-seljaka-i-na-nama-da-to-realizujemo
vladimir lenjinkomunizamsovjetskavlastpluselektrifikacijacelezemljesuprotnomćedržavaostatiekonomijamalihseljakananamadatorealizujemokomunizam jeje sovjetskasovjetska vlastvlast plusplus elektrifikacijaelektrifikacija celecele zemljeu suprotnomsuprotnom ćeće državadržava ostatiostati ekonomijaekonomija malihmalih seljakaseljaka ii nana namanama jeje dakomunizam je sovjetskaje sovjetska vlastsovjetska vlast plusvlast plus elektrifikacijaplus elektrifikacija celeelektrifikacija cele zemljeu suprotnom ćesuprotnom će državaće država ostatidržava ostati ekonomijaostati ekonomija malihekonomija malih seljakamalih seljaka iseljaka i nai na namana nama jenama je dada to realizujemokomunizam je sovjetska vlastje sovjetska vlast plussovjetska vlast plus elektrifikacijavlast plus elektrifikacija celeplus elektrifikacija cele zemljeu suprotnom će državasuprotnom će država ostatiće država ostati ekonomijadržava ostati ekonomija malihostati ekonomija malih seljakaekonomija malih seljaka imalih seljaka i naseljaka i na namai na nama jena nama je daje da to realizujemokomunizam je sovjetska vlast plusje sovjetska vlast plus elektrifikacijasovjetska vlast plus elektrifikacija celevlast plus elektrifikacija cele zemljeu suprotnom će država ostatisuprotnom će država ostati ekonomijaće država ostati ekonomija malihdržava ostati ekonomija malih seljakaostati ekonomija malih seljaka iekonomija malih seljaka i namalih seljaka i na namaseljaka i na nama jei na nama je danama je da to realizujemo

Pesma mora da bude teorema: ekonomija jezika i ekonomija resursa; postići maksimalno sa minimalnim.Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Nema nam mira ako misleno ratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo o roditelje. Tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide, pa poprave misli. Ja uvek to kažem- neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća.Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.U poslednje vreme sam upoznao toliko „seljaka da opušteno mogu da me postave za ministra poljoprivrede.Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite.