Konzervativan čovek je čovek sa dve potpuno zdrave noge koji,ipak, nikad nije naučio hodati napred.


konzervativan-ovek-ovek-dve-potpuno-zdrave-noge-kojiipak-nikad-nije-nauio-hodati-napred
frenklin ruzveltkonzervativančovekdvepotpunozdravenogekojiipaknikadnijenaučiohodatinapredkonzervativan čovekčovek jeje čovekčovek sasa dvedve potpunopotpuno zdravezdrave nogenikad nijenije naučionaučio hodatihodati napredkonzervativan čovek ječovek je čovekje čovek sačovek sa dvesa dve potpunodve potpuno zdravepotpuno zdrave nogenikad nije naučionije naučio hodatinaučio hodati napredkonzervativan čovek je čovekčovek je čovek saje čovek sa dvečovek sa dve potpunosa dve potpuno zdravedve potpuno zdrave nogenikad nije naučio hodatinije naučio hodati napredkonzervativan čovek je čovek sačovek je čovek sa dveje čovek sa dve potpunočovek sa dve potpuno zdravesa dve potpuno zdrave nogenikad nije naučio hodati napred

U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.Bogat čovek devojci nikad nije star.Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga.Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla.Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.