Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.


kosa-vam-na-glavi-izbrojana-a-kamoli-vai-prijatelji-i-neprijatelji-na-zemlji-ne-bojte-se-dakle-da-ete-imati-suvie-prijatelja-suvie-neprijatelja-niti
nikolaj velimirovićkosavamnaglaviizbrojanakamolivaiprijateljineprijateljizemljinebojtesedakledaćeteimatisuvieprijateljaneprijateljanitićevassavladatinadajteodbranitisamostarajteimatebogazanenitakosa vamvam jeje nana glaviglavi izbrojanakamoli vašivaši prijateljiprijatelji ii neprijateljineprijatelji nana zemljine bojtebojte sese dakledakle dada ćetećete imatiimati suvišesuviše prijateljaprijatelja nini suvišesuviše neprijateljaniti sese bojtebojte dada ćeće vasvas vašivaši neprijateljineprijatelji savladatiniti sese nadajtenadajte dada ćeće vasvas vašivaši prijateljiprijatelji odbranitisamo sese starajtestarajte dada imateimate bogaboga zaza prijateljaprijatelja ii nene bojtebojte sese ništakosa vam jevam je naje na glavina glavi izbrojanaa kamoli vašikamoli vaši prijateljivaši prijatelji iprijatelji i neprijateljii neprijatelji naneprijatelji na zemljine bojte sebojte se daklese dakle dadakle da ćeteda ćete imatićete imati suvišeimati suviše prijateljasuviše prijatelja niprijatelja ni suvišeni suviše neprijateljaniti se bojtese bojte dabojte da ćeda će vasće vas vašivas vaši neprijateljivaši neprijatelji savladatiniti se nadajtese nadajte danadajte da ćeda će vasće vas vašivas vaši prijateljivaši prijatelji odbranitisamo se starajtese starajte dastarajte da imateda imate bogaimate boga zaboga za prijateljaza prijatelja iprijatelja i nei ne bojtene bojte sebojte se ništa

Ne odustajte od vaših snova ili će vaši snovi odustati od vas. -Džon Vuden
ne-odustajte-od-vaih-snova-ili-e-vai-snovi-odustati-od-vas
Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja. -Duško Radović
imati-prijatelja-to-znai-pristati-na-to-da-ima-ljepih-pametnijih-i-boljih-od-vas-tko-to-ne-moe-prihvatiti-nema-prijatelja
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas