Krepost je nalik na ospice; čovek se razboli od njih jednom u životu i nikad više.


krepost-nalik-na-ospice-ovek-se-razboli-od-njih-jednom-u-ivotu-i-nikad-vie
ivan cankarkrepostnaliknaospicečovekserazboliodnjihjednomživotunikadviekrepost jeje naliknalik nana ospicečovek sese razbolirazboli odod njihnjih jednomjednom uu životuživotu ii nikadnikad višekrepost je nalikje nalik nanalik na ospicečovek se razbolise razboli odrazboli od njihod njih jednomnjih jednom ujednom u životuu životu iživotu i nikadi nikad višekrepost je nalik naje nalik na ospicečovek se razboli odse razboli od njihrazboli od njih jednomod njih jednom unjih jednom u životujednom u životu iu životu i nikadživotu i nikad višekrepost je nalik na ospicečovek se razboli od njihse razboli od njih jednomrazboli od njih jednom uod njih jednom u životunjih jednom u životu ijednom u životu i nikadu životu i nikad više

Bar jednom u životu, u tom jednom smrtnom trenutku, čovek mora da zgrabi besmrtnost. Ako to ne učini, kao da nije ni živeo. -Silvester Stalone
bar-jednom-u-ivotu-u-tom-jednom-smrtnom-trenutku-ovek-mora-da-zgrabi-besmrtnost-ako-to-ne-uini-kao-da-nije-iveo
Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života. -Branislav Nušić
brak-ugovor-po-kome-ovek-jednom-u-ivotu-kae-da-i-preuzima-obavezu-da-to-ponavlja-celog-ivota
Više gorčine i patnje krije se u jednom jedinom radnom satu nego u jednom celom celcatom životinjskom životu. -Ivan Cankar
vie-gorine-i-patnje-krije-se-u-jednom-jedinom-radnom-satu-nego-u-jednom-celom-celcatom-ivotinjskom-ivotu
U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu. -Jovan Dučić
u-jednom-romanu-ima-vie-ljubavi-nego-u-jednom-velikom-gradu