Krevet na sprat.Tamo gde nikad ne treba da stavite dete,a da ne obuce SUPERMAN podzamu!*kera m-pek*


krevet-na-sprattamo-gde-nikad-ne-treba-da-stavite-detea-da-ne-obuce-superman-podzamukera-mpek
krevetnasprattamogdenikadnetrebadastavitedeteaobucesupermanpodzamukerampekkrevet nagde nikadnikad nene trebatreba dada staviteda nene obuceobuce supermangde nikad nenikad ne trebane treba datreba da staviteda ne obucene obuce supermangde nikad ne trebanikad ne treba dane treba da staviteda ne obuce supermangde nikad ne treba danikad ne treba da stavite

Tamo gde se spaljuju knjige, spaljivaće se i ljudi. -Hajnrih Hajne
tamo-gde-se-spaljuju-knjige-spaljivae-se-i-ljudi
Tamo gde blista površnost, mudri se na vreme povlače u svoje senke. -Miroslav Mika Antić
tamo-gde-blista-povrnost-mudri-se-na-vreme-povlae-u-svoje-senke
Tamo gde ljubav ili mržnja nisu u igri, žena igra prosečno. -Fridrih Niče
tamo-gde-ljubav-ili-mrnja-nisu-u-igri-ena-igra-proseno
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja