Krila su samo zalet i stvarno ništa više. Puzanje je najpouzdaniji način doskoka.


krila-su-samo-zalet-i-stvarno-vie-puzanje-najpouzdaniji-nain-doskoka
miroslav mika antićkrilasusamozaletstvarnonitaviepuzanjenajpouzdanijinačindoskokakrila susu samosamo zaletzalet ii stvarnostvarno ništaništa višepuzanje jeje najpouzdanijinajpouzdaniji načinnačin doskokakrila su samosu samo zaletsamo zalet izalet i stvarnoi stvarno ništastvarno ništa višepuzanje je najpouzdanijije najpouzdaniji načinnajpouzdaniji način doskokakrila su samo zaletsu samo zalet isamo zalet i stvarnozalet i stvarno ništai stvarno ništa višepuzanje je najpouzdaniji načinje najpouzdaniji način doskokakrila su samo zalet isu samo zalet i stvarnosamo zalet i stvarno ništazalet i stvarno ništa višepuzanje je najpouzdaniji način doskoka

Demokratija je ništa drugo do rekurentna sumnja da je više od polovine ljudi u pravu više od polovine vremena. -Elvin Bruks Vajt
demokratija-drugo-do-rekurentna-sumnja-da-vie-od-polovine-ljudi-u-pravu-vie-od-polovine-vremena