Kritičar je onaj ko može da na drugi način ili u novom ruhu prenese utiske o lepim stvarima.


kritiar-onaj-ko-moe-da-na-drugi-nain-ili-u-novom-ruhu-prenese-utiske-o-lepim-stvarima
oskar vajldkritičaronajkomožedanadruginačinilinovomruhupreneseutiskelepimstvarimakritičar jeje onajonaj koko možemože dada nana drugidrugi načinnačin iliili uu novomnovom ruhuruhu preneseprenese utiskeutiske oo lepimlepim stvarimakritičar je onajje onaj koonaj ko možeko može damože da nada na drugina drugi načindrugi način ilinačin ili uili u novomu novom ruhunovom ruhu preneseruhu prenese utiskeprenese utiske outiske o lepimo lepim stvarimakritičar je onaj koje onaj ko možeonaj ko može dako može da namože da na drugida na drugi načinna drugi način ilidrugi način ili unačin ili u novomili u novom ruhuu novom ruhu prenesenovom ruhu prenese utiskeruhu prenese utiske oprenese utiske o lepimutiske o lepim stvarimakritičar je onaj ko možeje onaj ko može daonaj ko može da nako može da na drugimože da na drugi načinda na drugi način ilina drugi način ili udrugi način ili u novomnačin ili u novom ruhuili u novom ruhu preneseu novom ruhu prenese utiskenovom ruhu prenese utiske oruhu prenese utiske o lepimprenese utiske o lepim stvarima

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način. -Salman Rušdi
odgovor-na-religiju-nije-nestanak-religije-vec-razmiljanje-o-njoj-na-drugi-nain-biti-deo-nje-na-drugi-nain
Oni koji u lepim stvarima nalaze ružna značenja, pokvareni su a nisu šarmantni.To je greška. -Oskar Vajld
oni-koji-u-lepim-stvarima-nalaze-runa-znaenja-pokvareni-su-a-nisu-armantnito-greka
Razmišljao sam o umiranju. Shvatio sam da svi mi umiremo usamljeni – na ovaj ili onaj način. -Ričard Prajor
razmiljao-sam-o-umiranju-shvatio-sam-da-svi-mi-umiremo-usamljeni-na-ovaj-ili-onaj-nain