Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.


kroz-moju-karijeru-koliko-sam-i-uinio-to-da-sam-obratio-panju-na-svaku-notu-i-svaku-rije-koju-sam-otpjevao-ukoliko-sam-potovao-pjesmu-ukoliko-to
frank sinatrakrozmojukarijerukolikosamitaučiniotodaobratiopažnjunasvakunoturiječkojuotpjevaoukolikopotovaopjesmuukolikonisammogaoprenijetisluaocatadauspiokroz mojumoju karijerukarijeru kolikokoliko samsam ištaišta učinioje dada samsam obratioobratio pažnjupažnju nana svakusvaku notunotu ii svakusvaku riječriječ kojukoju samsam otpjevaootpjevao –– ukolikoukoliko samsam poštovaopoštovao pjesmunisam mogaomogao prenijetiprenijeti nana slušaocaslušaoca tadatada nisamnisam uspiokroz moju karijerumoju karijeru kolikokarijeru koliko samkoliko sam ištasam išta učinioučinio to jeje da samda sam obratiosam obratio pažnjuobratio pažnju napažnju na svakuna svaku notusvaku notu inotu i svakui svaku riječsvaku riječ kojuriječ koju samkoju sam otpjevaosam otpjevao –otpjevao – ukoliko– ukoliko samukoliko sam poštovaosam poštovao pjesmuukoliko to nisamnisam mogao prenijetimogao prenijeti naprenijeti na slušaocana slušaoca tadaslušaoca tada nisamtada nisam uspio

Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.