Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio


kroz-moju-karijeru-koliko-sam-i-uinio-to-da-sam-obratio-panju-na-svaku-notu-i-svaku-rije-koju-sam-otpjevao-ukoliko-sam-potovao-pjesmu-ukoliko-to
frenk sinatrakrozmojukarijerukolikosamitaučiniotodaobratiopažnjunasvakunoturiječkojuotpjevaoukolikopotovaopjesmuukolikonisammogaoprenijetisluaocatadauspiokroz mojumoju karijerukarijeru kolikokoliko samsam ištaišta učinioje dada samsam obratioobratio pažnjupažnju nana svakusvaku notunotu ii svakusvaku riječriječ kojukoju samsam otpjevaootpjevaoukolikoukoliko samsam poštovaopoštovao pjesmunisam mogaomogao prenijetiprenijeti nana slušaocaslušaoca tadatada nisamnisam uspiokroz moju karijerumoju karijeru kolikokarijeru koliko samkoliko sam ištasam išta učinioučinio to jeje da samda sam obratiosam obratio pažnjuobratio pažnju napažnju na svakuna svaku notusvaku notu inotu i svakui svaku riječsvaku riječ kojuriječ koju samkoju sam otpjevaosam otpjevaoukoliko samukoliko sam poštovaosam poštovao pjesmuukoliko to nisamnisam mogao prenijetimogao prenijeti naprenijeti na slušaocana slušaoca tadaslušaoca tada nisamtada nisam uspio

Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim