Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.


kroz-moju-karijeru-sam-uinio-to-da-sam-obratio-panju-na-svaku-notu-i-svaku-re-koju-sam-otpevao-ukoliko-sam-potovao-pesmu-ukoliko-to-nisam-mogao
frenk sinatrakrozmojukarijerutasamučinioje todaobratiopažnjunasvakunoturečkojuotpevaoukolikopotovaopesmuukolikotonisammogaoprenetisluaocatadauseokroz mojumoju karijerukarijeru štašta samsam učinioučinio je toje to jeje dada samsam obratioobratio pažnjupažnju nana svakusvaku notunotu ii svakusvaku rečreč kojukoju samsam otpevaootpevao –– ukolikoukoliko samsam poštovaopoštovao pesmunisam mogaomogao prenetipreneti nana slušaocaslušaoca tadatada nisamnisam useokroz moju karijerumoju karijeru štakarijeru šta samšta sam učiniosam učinio je toučinio je to jeje to je daje da samda sam obratiosam obratio pažnjuobratio pažnju napažnju na svakuna svaku notusvaku notu inotu i svakui svaku rečsvaku reč kojureč koju samkoju sam otpevaosam otpevao –otpevao – ukoliko– ukoliko samukoliko sam poštovaosam poštovao pesmuukoliko to nisamnisam mogao prenetimogao preneti napreneti na slušaocana slušaoca tadaslušaoca tada nisamtada nisam useo

Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim