Kvalitetna odluka je poput dobro tajmiranog naleta sokola koji mu omogućava da udari i uništi njegovu žrtvu.


kvalitetna-odluka-poput-dobro-tajmiranog-naleta-sokola-koji-mu-omoguava-da-udari-i-uniti-njegovu-rtvu
sun cukvalitetnaodlukapoputdobrotajmiranognaletasokolakojimuomogućavadaudariunitinjegovužrtvukvalitetna odlukaodluka jeje poputpoput dobrodobro tajmiranogtajmiranog naletanaleta sokolasokola kojikoji mumu omogućavaomogućava dada udariudari ii uništiuništi njegovunjegovu žrtvukvalitetna odluka jeodluka je poputje poput dobropoput dobro tajmiranogdobro tajmiranog naletatajmiranog naleta sokolanaleta sokola kojisokola koji mukoji mu omogućavamu omogućava daomogućava da udarida udari iudari i uništii uništi njegovuuništi njegovu žrtvukvalitetna odluka je poputodluka je poput dobroje poput dobro tajmiranogpoput dobro tajmiranog naletadobro tajmiranog naleta sokolatajmiranog naleta sokola kojinaleta sokola koji musokola koji mu omogućavakoji mu omogućava damu omogućava da udariomogućava da udari ida udari i uništiudari i uništi njegovui uništi njegovu žrtvukvalitetna odluka je poput dobroodluka je poput dobro tajmiranogje poput dobro tajmiranog naletapoput dobro tajmiranog naleta sokoladobro tajmiranog naleta sokola kojitajmiranog naleta sokola koji munaleta sokola koji mu omogućavasokola koji mu omogućava dakoji mu omogućava da udarimu omogućava da udari iomogućava da udari i uništida udari i uništi njegovuudari i uništi njegovu žrtvu

Svaki čitalac pronalazi sebe. Rad pisca je samo neka vrsta optičkog instrumenta koji omogućava čitaocu da uvidi u sebi ono što bez knjige nikada ne bi. -Marsel Prust
svaki-italac-pronalazi-sebe-rad-pisca-samo-neka-vrsta-optikog-instrumenta-koji-omoguava-itaocu-da-uvidi-u-sebi-ono-to-bez-knjige-nikada-ne-bi
Niko ne prinosi žrtvu na ono najdragocjenije što ima - ljubav! -Paulo Koeljo
niko-ne-prinosi-rtvu-na-ono-najdragocjenije-to-ima-ljubav
Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave. -Kineske poslovice
dete-uz-majku-poput-blaga-dete-bez-majke-poput-usamljene-vlasi-trave