Laž je teška droga, sa te igle se još niko nije skinuo.


la-teka-droga-te-igle-se-jo-niko-nije-skinuo
Đorđe balaševićlažtekadrogateiglesejonikonijeskinuoje teškateška drogasa tete igleigle sese jošjoš nikoniko nijenije skinuolaž je teškaje teška drogasa te iglete igle seigle se jošse još nikojoš niko nijeniko nije skinuolaž je teška drogasa te igle sete igle se jošigle se još nikose još niko nijejoš niko nije skinuosa te igle se jošte igle se još nikoigle se još niko nijese još niko nije skinuo

Čovek kom niko ne zavidi nije srećan. -Eshil
ovek-kom-niko-ne-zavidi-nije-srean